Szkolenie w Charlężu

27 lutego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Charlężu przeprowadziliśmy szkolenie Rady Pedagogicznej pt:. Design Thinking w nowoczesnej szkole.
Celem szkolenia było wskazanie sposobów wykorzystania myślenia projektowego w praktyce szkolnej.

Warsztaty z mediacji rówieśniczych

W ubiegłym tygodniu w ramach procesowego wspomagania pracy szkoły przeprowadziliśmy warsztaty z mediacji rówieśniczych dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.

Więcej informacji na stronie: https://www.urszulanki.lublin.eu/mediacje-rowiesnicze-2-95589

Metoda układanki eksperckiej

5 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu szkolenie Rady Pedagogicznej.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z metodą układanki eksperckiej i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania podczas zajęć z uczniami.

Szkolenie w Lublinie

9 grudnia przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z ideą mediacji i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły.

Akademia wspomagania

W ramach realizacji projektu „Akademia wspomagania”, przeprowadziliśmy doradztwo w formie sieci współpracy i samokształcenia, spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych dla Uczestników Projektu, realizujących procesy kompleksowego wspomagania w szkołach/placówkach/przedszkolach w zakresie wychowania uczniów i kształtowania u nich właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

TWORZENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” opracowaliśmy koncepcję nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz wykonaliśmy przygotowanie i opis dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji.

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI JST

W ramach realizacji projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą w województwie świętokrzyskim”, przeprowadziliśmy szkolenia w celu przygotowania przedstawicieli JST do stworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów określonych w PO WER.

ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” przeprowadziliśmy zajęcia e-learningowe, których celem było podniesienie kompetencji/wzmocnienie umiejętności przywódczych pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników bibliotek pedagogicznych (PB), doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów oraz trenerów współpracujących z w/w instytucjami w zakresie usług szkoleniowych i doradczych w obszarze oświaty do prowadzenia kompleksowego wspomagania pracy przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w zakresie kształtowania w procesie edukacji kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów.
Uczestnicy mogli poszerzyć lub zaktualizować oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: http://akademiawspomagania2.pl/o-projekcie/

LETNIA SZKOLA AKADEMII WSPOMAGANIA LIDERÓW OŚWIATY

W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów.
Uczestnicy mogli poszerzyć lub zaktualizować oraz praktyczne umiejętność w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.
Szkolenie realizowane było w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu: www.akademiawspomagania.pl