ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” przeprowadziliśmy zajęcia e-learningowe, których celem było podniesienie kompetencji/wzmocnienie umiejętności przywódczych pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników bibliotek pedagogicznych (PB), doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów oraz trenerów współpracujących z w/w instytucjami w zakresie usług szkoleniowych i doradczych w obszarze oświaty do prowadzenia kompleksowego wspomagania pracy przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w zakresie kształtowania w procesie edukacji kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.