ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” przeprowadziliśmy zajęcia e-learningowe, których celem było podniesienie kompetencji/wzmocnienie umiejętności przywódczych pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników bibliotek pedagogicznych (PB), doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów oraz trenerów współpracujących z w/w instytucjami w zakresie usług szkoleniowych i doradczych w obszarze oświaty do prowadzenia kompleksowego wspomagania pracy przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w zakresie kształtowania w procesie edukacji kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

SZKOLENIE Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

6 listopada br. we współpracy z Krajową Izbą Mediatorów i Arbitrów – Delegatura w Lublinie przeprowadziliśmy szkolenie z mediacji rówieśniczych dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Żmudzi.